สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 – 2563 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ส่งเสริมการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ตามคู่มือ The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) และอ้างอิงระเบียบวิธีการคำนวณข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตาม คู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories พร้อมวิเคราะห์มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเมือง และจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง ดังนั้น อบก. จึงพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 17 แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 5 จังหวัด)
ได้แก่ เชียงใหม่,นครราชสีมา,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี,กาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 4 จังหวัด)
ได้แก่ ชลบุรี,สระแก้ว,หนองคาย,สตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 จังหวัด)
ได้แก่ น่าน,สระบุรี,สมุทรปราการ,อุดรธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 2 จังหวัด)
ได้แก่ นนทบุรี,สงขลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำนวน 2 จังหวัด)
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ภูเก็ต
  • Export :

สถานะของจังหวัด
ที่เข้าร่วมโครงการ

19 แห่ง

ดูทั้งหมด

สถานะของจังหวัด
ภาคสมัครใจ

1 แห่ง

ดูทั้งหมด

"

เอกสารทั่วไป
ของ อบก.

"

"

รายละเอียดกำหนดการอบรม
พร้อมเอกสารบรรยาย

"

"

เอกสารประกอบการประเมิน
CFO และ CCF

"

ติดต่อเรา ! หากท่านพบปัญหาในการใช้บริการต่างๆ หรือ
ต้องการส่งข้อเสนอแนะ สามารถส่งรายละเอียดให้เราได้ที่นี่


Contact Information
  • 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
    ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
    แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  • 02-141-9790 | 02-143-8400

  • info@tgo.or.th

Message