ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เข้มแข็งนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทย

เข้าสู่หน้าแรก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากช่อง

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

เทศบาลเมืองแพรกษา

เทศบาลเมืองบางมูลนาก

เพิ่มเติม

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเมือง/จังหวัด

โครงการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองพัฒนาขึ้นเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

เข้าสู่หน้าแรก

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

จังหวัดแพร่

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดกระบี่

เพิ่มเติม
ข่าวสาร / กิจกรรม เพิ่มเติม